Zachmurzenie małe

23°C

Piecki

Zachmurzenie małe

Wilgotność: 63%

Wiatr: 11.27 km/h

  • 17 Sie 2018

    Przewaga chmur 25°C 13°C

  • 18 Sie 2018

    Przewaga chmur 27°C 16°C

Czy podoba Ci się nowa strona?

Tak - 66.7%
Nie - 27.8%
Nie mam zdania - 5.6%

Głosów ogółem: 18
Głosowanie w tej sondzie zakończyło się w: wrzesień 30, 2014
126562
TodayToday794
YesterdayYesterday940
This_WeekThis_Week4673
This_MonthThis_Month16199
All_DaysAll_Days126562

Informacje z UG Piecki

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Olsztynie inicjuje system doradztwa w zakresie efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii.

Zespół Doradców Energetycznych udziela nieodpłatne usługi w zakresie działania na rzecz rozwoju gospodarki niskoemisyjnej z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, skierowane do: sektora publicznego - w tym gmin, przedsiębiorstw i sektora mieszkaniowego - w tym wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz osób fizycznych.

Przedmiotowy Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) – zgodnie z jego osią priorytetową "Zmniejszenie emisyjności gospodarki". Najistotniejsze działania zaplanowane w ramach Projektu obejmują:

- szkolenia i działania informacyjno-edukacyjne w zakresie efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i rozwoju gospodarki niskoemisyjnej,

- wsparcie samorządów w przygotowaniu, weryfikacji i wdrożeniu planów gospodarki niskoemisyjnej (PGN),

- doradztwo na temat możliwości inwestycyjnych w zakresie efektywności energetycznej,

wsparcie przy tworzeniu sieci energetyków gminnych,

- budowę platformy wymiany doświadczeń i bazy wiedzy w zakresie efektywności energetycznej.

Do obsługi gminy Piecki wyznaczono Pana Janusza Pabicha - tel. 512843770, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. / Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Na podstawie art. 58 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r, Kodeks Cywilny ( jednolity tekst Dz.U.z 2016 r. poz.380 z późn. zm) w związku z art. 38 ust.4  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.      o gospodarce nieruchomościami ( jedn. tekst Dz. U z 2015 r. poz. 1774 z póżn.zm.) Wójt Gminy Piecki  informuje, że unieważnia w części pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 128/20 o pow.0,1483 ha położonej w obrębie Babięta ustalony na dzień 09.09.2016 r. o godz. 12 00  

Powodem unieważnienia części przetargu na działkę nr 128/20 położoną w obrębie Babięta jest omyłkowo wpisana cena wywoławcza nieruchomości.

        Piecki, 03.08.2016                                                                                              Zastępca Wójta

                                                                                                                              /-/ Bożena Wołkowicz

Wójt Gminy Piecki

OGŁASZA

PIERWSZY PUBLICZNY PRZETARG USTNY

NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż

 

- nieruchomości niezabudowanej , oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów numerem geodezyjnym 125/4 o powierzchni 0,0921 ha położonej w obrębie Piecki, księga wieczysta OL1M/00006758/1 .

Nieruchomość jest bez zobowiązań i wolna od obciążeń na rzecz osób trzecich.

Cena wywoławcza działki – 45.000,00 zł

Zgodnie z art.43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r.poz.710 z póžn.zm.) zwalnia się z podatku VAT tereny niezabudowane inne niż tereny budowlane.

Działka nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.Plan utracił ważność z dniem 1 stycznia 2003 r.Dla działki nr 125/4 nie była wydana decyzja o ustaleniu warunków zabudowy . W ewidencji gruntów sklasyfikowana jako R IVb.

Przetarg odbędzie się w dniu 09.09.2016 r.o godz.9 00w Urzędzie Gminy w Pieckach pokój nr 2

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium przelewem w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. kwota 4.500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych) na konto Urzędu Gminy Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Pieckach nr 30 9364 0000 2006 0001 0120 0005do dnia 05.09.2016 r.(włącznie)

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto gminy .

Osoby fizyczne zobowiązane są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego ich tożsamość,osoby prawne krajowe i spółki z udziałem zagranicznym zobowiązane są przedłożyć oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem:umowy spółki,aktualny odpis z KRS i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającego na nabycie nieruchomości.

- 2 -

W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej,wadium winno być wpłacone przez oboje małżonków.Do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie , chyba że zostanie przedłożona przez uczestnika przetargu zgoda na nabycie nieruchomości,wyrażona przez drugiego małżonka przed notariuszem.

Cudzoziemiec chcąc wziąć udział w przetargu winien spełnić wymogi określone w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemców (jednolity tekst z 2016,poz.1061 z póżn.zm).

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium.

Wadium wpłacone przez uczestnika,który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

Zapłata wylicytowanej kwoty po odliczeniu wadium winna nastąpić jednorazowo przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

Zastrzega się odwołanie przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Danuta Biedrzycka Urząd Gminy Piecki ,

pokój nr 19a, telefon (089) 742 22 52

Piecki,dnia 29.07.2016 r.                                                                                        Wójt

                                                                                                                   /-/ Agnieszka Kurczewska

WÓJT GMINY PIECKI

O G Ł A S Z A

 

że w dniu 09.09.2016 r. w Urzędzie Gminy w Pieckach pokój nr 2 rozpocznie się pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie Babięta określonych następującymi numerami działek :

1. o godz.1000działka nr 128/4 o pow.0,1026 ha ;Księga Wieczysta w trakciezałożenia.

Cena wywoławcza nieruchomości 23.000,00 zł.

Wadium 2.300,00 zł

2. o godz.1030 działka nr 128/6 o pow.0,1036 ha ;Księga Wieczysta w trakciezałożenia.

Cena wywoławcza nieruchomości 23.000,00 zł.

Wadium 2.300,00 zł

3. o godz.1100 działka nr 128/10 o pow.0,0808 ha ;Księga Wieczysta w trakciezałożenia.

Cena wywoławcza nieruchomości 18.000,00 zł.

Wadium 1.800,00 zł

4. o godz.1130 działka nr 128/11 o pow.0,1042 ha ;Księga Wieczysta w trakciezałożenia.

Cena wywoławcza nieruchomości 23.000,00 zł.

Wadium 2.300,00 zł

 

5. o godz.1200 działka nr 128/20 o pow.0,1483 ha ; Księga Wieczystanr

OL1M/00011966/0

Cena wywoławcza nieruchomości 23.000,00 zł.

Wadium 2.300,00 zł.

Nieruchomości są bez zobowiązań i wolne od obciążeń na rzecz osób trzecich.

Zgodnie z art.43 ust.1 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.poz.710 z późn. zm.) zwalnia się z podatku VAT tereny niezabudowane inne niż tereny budowlane.

Działki nie mają obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Plan utracił ważność z dniem 1 stycznia 2003 r. Dla ww. działek nie była wydana decyzja o ustaleniu warunków zabudowy .

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości podanej powyżej w formie pieniężnej. Wpłaty należy dokonać przelewem na konto bankowe Urzędu Gminy Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Pieckach nr 30 9364 0000 2006 0001 0120 0005do dnia 05.09.2016 r.(włącznie) z zaznaczeniem ”Wadium na działkę nr ........ położoną w obrębie Babięta, imię i nazwisko lub nazwa firmy”

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto gminy .

Osoby fizyczne zobowiązane są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego ich tożsamość, osoby prawne krajowe i spółki z udziałem zagranicznym zobowiązane są przedłożyć oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualny odpis z KRS i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającego na nabycie nieruchomości.

W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wpłacone przez oboje małżonków. Do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie , chyba że zostanie przedłożona przez uczestnika przetargu zgoda na nabycie nieruchomości, wyrażona przez drugiego małżonka przed notariuszem.

Cudzoziemiec chcąc wziąć udział w przetargu winien spełnić wymogi określone w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemców (jednolity tekst z 2016, poz.1061 z póżn.zm).

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

Zapłata wylicytowanej kwoty po odliczeniu wadium winna nastąpić jednorazowo przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

Zastrzega się odwołanie przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Danuta Biedrzycka Urząd Gminy Piecki ,pokój nr 19a,

telefon (089) 742 22 52

 

        Piecki, dnia 29.07.2016 r.                                                                                                         Wójt

                                                                                                                                            /-/ Agnieszka Kurczewska

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Piecki zamierza opracować Gminny Program Budowy Mieszkań Komunalnych
„Dla systematycznych” w ramach którego będzie realizowana budowa budynku wielorodzinnego.
Lokale przeznaczone będą dla osób / rodzin posiadających centrum interesów osobistych lub gospodarczych (centrum życiowe) na terenie Gminy Piecki, nie posiadających własnego mieszkania lub tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego jak również dla tych osób, które w zamian zwolnią dotychczas zajmowany lokal komunalny. Mieszkania przyznawane będą zgodnie
z Regulaminem przyznawania, wynajmowania i sprzedaży lokali w ramach Gminnego Programu Budowy Mieszkań Komunalnych „Dla systematycznych”.

Ankiety należy składać bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy w Pieckach oraz pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , ewentualnie w sekretariacie ZGKiM Sp. z o.o. w Pieckach w terminie do 15 sierpnia 2016 r.

Ankiety można pobierać z załącznika poniżej, osobiście w sekretariacie UG Piecki lub w ZGKiM Sp. z o.o. w Pieckach.

 

ANKIETA DLA ZAINTERESOWANYCH MIESZKAŃCÓW:

Ankieta_do_zainteresowanych_Gminnym_Programem_Budowy_Mieszka.doc

 

Założenia do planowanego Gminny Program Budowy Mieszkań Komunalnych „Dla systematycznych”


 

SKMBT C224e16053014390 0001

SKMBT C224e16053014391 0001

Drogie Dzieciaczki,
serdecznie Wam dziękuję, sprawiłyście mi dużo radości ;) Mój portret jest bardzo udany.
Agnieszka Kurczewska – Wójt Gminy Piecki

Wójt Gminy Piecki ogłasza ponowny nabór na stanowisko urzędnicze.
Więcej informacji w linku poniżej:

Podinspektor ds. księgowości budżetowej

W Nawiadach znaleziono błąkającą się suczkę. W chwili obecnej przebywa w domu tymczasowym niestety jeśli nie znajdzie się właściciel lub nowy opiekun trafi do schroniska. Jest to bardzo wesoła psina, spragniona kontaktu z ludźmi, lubiąca przebywać w domu.
Zdjęcie i szczegółowe informacje znajdują się w linku poniżej.
Kliknij, może Tobie psina skradnie serce!

Znaleziona w Nawiadach suczka szuka domu

 

VIDEO RELACJE