Pochmurno

0°C

Piecki

Pochmurno

Wilgotność: 89%

Wiatr: 6.44 km/h

  • 18 Gru 2017

    Przewaga chmur 0°C -2°C

  • 19 Gru 2017

    Przewaga chmur 1°C -2°C

Czy podoba Ci się nowa strona?

Tak - 66.7%
Nie - 27.8%
Nie mam zdania - 5.6%

Głosów ogółem: 18
Głosowanie w tej sondzie zakończyło się w: wrzesień 30, 2014

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłosił Program umożliwiający osobom fizycznym uzyskać wsparcie w zakresie różnego rodzaju działań środowiskowych.

Cel programu:

- Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez promocję e-mobilności;

- Ograniczenie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery poprzez likwidację źródeł niskiej emisji, termomodernizację oraz zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych;

- Ochrona wód gruntowych i gleby przed zanieczyszczeniami, racjonalne korzystanie
z zasobów wodnych;

- Ograniczenie negatywnego oddziaływania azbestu.

Rodzaje przedsięwzięć podlegających finansowaniu:

Linia „ENERGIA”

· E1 – budowa źródeł energii elektrycznej na potrzeby własne;

· E2 – zakup pojazdów o napędzie elektrycznym;

· E3 – budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

Linia „WODA”

· W1–budowa, przebudowa i modernizacja indywidualnych i grupowych instalacji kanalizacyjnych i wodociągowych (przyłącza, oczyszczalnie przydomowe);

· W2 – budowa systemów retencji wody;

· W3 – budowa studni i ujęć wody na potrzeby bytowe, modernizacja SUW.

Linia „ATMOSFERA”

· A1– budowa, przebudowa, modernizacja indywidualnych źródeł ciepła (likwidacja źródeł niskiej emisji), wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do produkcji ciepła lub/i chłodu;

· A2 – kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych;

· A3 – wymiana pokryć dachowych zawierających azbest.

Beneficjenci:

1.Osoby fizyczne lub grupy osób posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym zlokalizowanym na terenie województwa warmińsko -mazurskiego. Przez „dysponowanie” nieruchomością należy rozumieć prawo własności (w tym współwłasność) lub użytkowanie wieczyste.

2. Przez budynek mieszkalny należy rozumieć budynek przeznaczony i wykorzystywany na cele mieszkaniowe co najmniej w 70% powierzchni całkowitej. Przez dom jednorodzinny należy rozumieć istniejący budynek wolnostojący albo samodzielną część domu bliźniaczego lub szeregowego, przeznaczony i wykorzystywany na cele mieszkaniowe, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość.

3. W przypadku budynków wykorzystywanych sezonowo (domów letniskowych) możliwe jest korzystanie jedynie z linii W1, W2, W3 i A3.

4.W przypadku działania A3 dopuszcza się wymianę pokryć z innych budynków: garaże, stodoły, budynki inwentarskie.

Sposób dofinansowania:

1. Dofinansowanie w ramach Programu udzielane jest w formie pożyczki.

2. Beneficjent może otrzymać dofinansowanie w wysokości do 90 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Minimalny udział własny Beneficjenta wynosi 10%.

3. Koszty kwalifikowane oraz limity kosztów określają poszczególne linie Programu EWA.

4. W ramach Programu EWA Wnioskodawca może ubiegać się o przyznanie dofinansowania kilku działań jednocześnie.

5. Łączna wysokość dofinansowania z Funduszu nie może przekroczyć 300 tys. złotych.

6. Kwalifikowalność kosztów rozpoczyna się z dniem 01.01.2017 r.

7. Udzielona pożyczka może być częściowo umorzona. Umorzeniu może podlegać do 10% wartości udzielonej pożyczki.

8.W przypadku, gdy Wnioskodawca uzyskał dofinansowanie przedsięwzięcia w postaci środków publicznych z innych źródeł, koszty kwalifikowane obniża się o wysokość uzyskanej pomocy.

9. Podatek od towarów i usług (VAT) nie stanowi kosztu kwalifikowanego zadań za wyjątkiem sytuacji, gdy zgodnie
z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, Beneficjent nie ma możliwości jego odliczenia.

10. Fundusz pobiera prowizję za udzielenie pożyczki w wysokości 1% kwoty udzielonego dofinansowania, pobieraną
z pierwszej transzy pożyczki.

Oprocentowanie pożyczki wynosi 2% w skali roku, lecz nie więcej niż 1,5% WIBOR 12M.

Maksymalny okres kredytowania pożyczki, liczony od daty wypłaty pożyczki do daty spłaty ostatniej raty wynosi 5 lat.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej WFOŚIGW:    http://wfosigw.olsztyn.pl/  -  zakładka środki krajowe.

 

VIDEO RELACJE