Pochmurno

0°C

Piecki

Pochmurno

Wilgotność: 89%

Wiatr: 6.44 km/h

 • 18 Gru 2017

  Przewaga chmur 0°C -2°C

 • 19 Gru 2017

  Przewaga chmur 1°C -2°C

Czy podoba Ci się nowa strona?

Tak - 66.7%
Nie - 27.8%
Nie mam zdania - 5.6%

Głosów ogółem: 18
Głosowanie w tej sondzie zakończyło się w: wrzesień 30, 2014

Projekty

Z końcem października ukończono przebudowę części drogi gruntowej łączącej Piecki i Cierzpięty. W ramach inwestycji przebudowano 1 km drogi. Niemal cały odcinek wykonano z mieszanek z kruszywa łamanego. Natomiast pierwsze 46 m drogi (zlokalizowane w Pieckach) wykonano z kostki betonowej. Inwestycja była realizowana dzięki wsparciu ze środków budżetu województwa, związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Wysokość dofinansowania to 80 tys. zł, natomiast koszt całej inwestycji to ok. 220 tys. zł.

 

DSCF2248

DSCF2250

Gmina Piecki kolejny raz korzysta ze wsparcia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przedsięwzięcie polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest, realizowane było w okresie wrzesień - październik 2017 r. W tym czasie usunięto niebezpieczny wyrób z 14 nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy. Łączna waga azbestu wyniosła ponad 51,5 Mg. Przedsięwzięcie realizowało Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane T-TEL Tomasz Wieczorek z Bielska-Białej. Kwota uzyskanego dofinansowania to ponad 18,7 tys. zł .

 

1235  NFOŚ pelna nazwa P6080005

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie uruchamia nowy program pożyczkowy dla osób fizycznych „EWA plus”

Program „EWA plus” (E-nergia, W-oda, A-tmosfera) jest kontynuacją programu „PROSUMENT”. Skierowany jest do osób fizycznych.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie nie tylko kontynuuje działania związane z wymianą w gospodarstwach domowych pieców węglowych na te opalane biomasą (głównie pelletem), pomp ciepła i budowę instalacji fotowoltaicznych ale dodatkowo tworzy możliwości kompleksowej termomodernizacji domów mieszkalnych przez ocieplenie ścian zewnętrznych i stropów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji CO, czy wreszcie wymianę pokrycia dachowego zawierającego azbest. Stwarzamy także możliwość rozwiązania problemów wodnych, ściekowych, tam gdzie sieci publiczne są nieopłacalne ekonomicznie ze względu na kolonijną zabudowę poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i studni. Promujemy nowe rozwiązania poprzez finansowanie samochodów elektrycznych zero emisyjnych.

Wszystkie te działania powinny w przyszłości nie tylko poprawić standard życia mieszkańców Warmii i Mazur ale przede wszystkim zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza (dzisiaj wysokie na osiedlach domów jednorodzinnych) oraz wpłynąć na rozwój gospodarczy naszego regionu.

Dokumentacja programu „EWA plus” znajduje się na stronie www.wfosigw.olsztyn.pl zakładka Portal Beneficjenta/ środki krajowe/ baza informacji o dofinansowaniu (ostatni wiersz).

Wnioski przyjmowane będą od 1 marca wyłącznie elektronicznie. Generator wniosków znajduje się na Portalu Beneficjenta/ środki krajowe.

Zapraszamy do nowo otwartego punktu kontaktu z Państwem, przy ulicy Prostej 20 D w Olsztynie. tel. 89/522 02 05

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłosił Program umożliwiający osobom fizycznym uzyskać wsparcie w zakresie różnego rodzaju działań środowiskowych.

Cel programu:

- Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez promocję e-mobilności;

- Ograniczenie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery poprzez likwidację źródeł niskiej emisji, termomodernizację oraz zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych;

- Ochrona wód gruntowych i gleby przed zanieczyszczeniami, racjonalne korzystanie
z zasobów wodnych;

- Ograniczenie negatywnego oddziaływania azbestu.

Rodzaje przedsięwzięć podlegających finansowaniu:

Linia „ENERGIA”

· E1 – budowa źródeł energii elektrycznej na potrzeby własne;

· E2 – zakup pojazdów o napędzie elektrycznym;

· E3 – budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

Linia „WODA”

· W1–budowa, przebudowa i modernizacja indywidualnych i grupowych instalacji kanalizacyjnych i wodociągowych (przyłącza, oczyszczalnie przydomowe);

· W2 – budowa systemów retencji wody;

· W3 – budowa studni i ujęć wody na potrzeby bytowe, modernizacja SUW.

Linia „ATMOSFERA”

· A1– budowa, przebudowa, modernizacja indywidualnych źródeł ciepła (likwidacja źródeł niskiej emisji), wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do produkcji ciepła lub/i chłodu;

· A2 – kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych;

· A3 – wymiana pokryć dachowych zawierających azbest.

Beneficjenci:

1.Osoby fizyczne lub grupy osób posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym zlokalizowanym na terenie województwa warmińsko -mazurskiego. Przez „dysponowanie” nieruchomością należy rozumieć prawo własności (w tym współwłasność) lub użytkowanie wieczyste.

2. Przez budynek mieszkalny należy rozumieć budynek przeznaczony i wykorzystywany na cele mieszkaniowe co najmniej w 70% powierzchni całkowitej. Przez dom jednorodzinny należy rozumieć istniejący budynek wolnostojący albo samodzielną część domu bliźniaczego lub szeregowego, przeznaczony i wykorzystywany na cele mieszkaniowe, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość.

3. W przypadku budynków wykorzystywanych sezonowo (domów letniskowych) możliwe jest korzystanie jedynie z linii W1, W2, W3 i A3.

4.W przypadku działania A3 dopuszcza się wymianę pokryć z innych budynków: garaże, stodoły, budynki inwentarskie.

Sposób dofinansowania:

1. Dofinansowanie w ramach Programu udzielane jest w formie pożyczki.

2. Beneficjent może otrzymać dofinansowanie w wysokości do 90 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Minimalny udział własny Beneficjenta wynosi 10%.

3. Koszty kwalifikowane oraz limity kosztów określają poszczególne linie Programu EWA.

4. W ramach Programu EWA Wnioskodawca może ubiegać się o przyznanie dofinansowania kilku działań jednocześnie.

5. Łączna wysokość dofinansowania z Funduszu nie może przekroczyć 300 tys. złotych.

6. Kwalifikowalność kosztów rozpoczyna się z dniem 01.01.2017 r.

7. Udzielona pożyczka może być częściowo umorzona. Umorzeniu może podlegać do 10% wartości udzielonej pożyczki.

8.W przypadku, gdy Wnioskodawca uzyskał dofinansowanie przedsięwzięcia w postaci środków publicznych z innych źródeł, koszty kwalifikowane obniża się o wysokość uzyskanej pomocy.

9. Podatek od towarów i usług (VAT) nie stanowi kosztu kwalifikowanego zadań za wyjątkiem sytuacji, gdy zgodnie
z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, Beneficjent nie ma możliwości jego odliczenia.

10. Fundusz pobiera prowizję za udzielenie pożyczki w wysokości 1% kwoty udzielonego dofinansowania, pobieraną
z pierwszej transzy pożyczki.

Oprocentowanie pożyczki wynosi 2% w skali roku, lecz nie więcej niż 1,5% WIBOR 12M.

Maksymalny okres kredytowania pożyczki, liczony od daty wypłaty pożyczki do daty spłaty ostatniej raty wynosi 5 lat.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej WFOŚIGW:    http://wfosigw.olsztyn.pl/  -  zakładka środki krajowe.

Gmina Piecki wspiera projekt pod nazwą: „NOWE UMIEJĘTNOŚCI – WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI – powiat mrągowski, piski”, wdrażany przez Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia. Działanie umożliwia wsparcie osób chcących podnieść poziom swoich kompetencji i umiejętności poprzez odbycie kursu językowego (język angielski, język niemiecki, język francuski), kursu komputerowy lub szkolenia z zakresu zarządzania projektem (planowanie i osiąganie celów).

Kto może uzyskać pomoc?

Każda osoba dorosła (18+) posiadająca wykształcenie co najwyżej średnie i /lub wiek powyżej 50 roku życia, zamieszkująca, ucząca się lub pracująca na terenie powiatów mrągowskiego, lub piskiego lub woj. warmińsko-mazurskiego, która z własnej inicjatywy jest zainteresowana podnoszeniem poziomu kompetencji i umiejętności, z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą. Warunek dotyczący wykształcenia (co najwyżej średniego) nie dotyczy osób w wieku 50+.

Finansowanie

- 90 % dofinansowanie

- 10 % wkład własny uczestnika

Wsparcie dodatkowe:

 • dofinansowanie do egzaminów poprawkowych,
 • zwrot kosztów dojazdu  na miejsce szkolenia,
 • zwrot kosztów opieki nad osobami zależnymi,
 • coaching indywidualny.

Etapy realizacji wsparcia:

 1. Złożenie wniosku o przyznanie wsparcia przez beneficjenta.
 2. Wskazanie przez beneficjenta firmy szkoleniowej, w której będzie realizowane szkolenie. (szkolenie musi kończyć się egzaminem i wydaniem certyfikatu, beneficjent musi przystąpić do egzaminu, nie musi go zdać).
 3. Podpisanie umowy z beneficjentem i firmą szkoleniową.
 4. Udział beneficjenta w szkoleniu.
 5. Po zakończeniu szkolenia – przedstawienie zaświadczenia o przystąpieniu do egzaminu lub certyfikatu/ zaświadczenia (na tej podstawie rozliczane są środki).

Rozpoczęcie realizacji projektu nastąpi w lutym 2017 roku. Aktualne informacje o prowadzonych działaniach będą zamieszczane na  stronie internetowej stowarzyszenia: http://www.frr.org.pl

Informacja również w Urzędzie Gminy Piecki: pokój nr 12 , tel. 89/742 19 62.

W związku z planowanym ubieganiem się w imieniu zainteresowanych mieszkańców, planujących wymianę pokryć dachowych lub usunięcie zdemontowanych wyrobów azbestowych o dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zadania pod nazwą: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Piecki”, informujemy:

dofinansowanie może stanowić do 85% kosztów kwalifikowanych obejmujących:
- demontaż i zabezpieczenie pokrycia dachowego lub innych wyrobów zawierających
azbest;
- transport odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia;
- unieszkodliwienie poprzez składowanie odpadu niebezpiecznego na składowisku.

Pozostałą częścią kosztów - minimum 15%, obciążony zostanie wnioskodawca (właściciel nieruchomości). Właściciel nieruchomości pokrywa również wydatki związane zakupem i montażem nowego pokrycia dachowego.

Dofinansowanie w formie dotacji do 85% kosztów kwalifikowalnych nie może przekraczać 680 zł za 1 tonę unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest.
W przypadku gdy poziom ten zostanie przekroczony (na przykład ze względu na nietypowy rodzaj wyrobów zawierających azbest), koszt nadwyżki poniesie właściciel nieruchomości.

Dotacje mogą być udzielane na usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów, których właścicielami są:

a) jednostki samorządu terytorialnego i Skarb Państwa, osoby fizyczne, rolnicy, kościoły
i związki wyznaniowe, stowarzyszenia, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, rodzinne ogrody działkowe, będące we władaniu Polskiego Związku Działkowców, jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi,

b) spółki prawa cywilnego i handlowego.

Regulamin programu dotacyjnego – Usuwanie azbestu, znajduje się na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: www.wfosigw.olsztyn.pl w zakładce Środki krajowe/Konkursy.

W przypadku zakwalifikowania do dofinansowania przez WFOŚiGW w Olsztynie wniosku złożonego przez gminę, całkowity koszt obejmujący demontaż, transport, unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z poszczególnych posesji zostanie ustalony po dokonaniu wyboru przez gminę uprawnionego wykonawcy, który będzie realizował tą usługę na jej terenie. Wybór wykonawcy w zależności od szacunkowej wartości zamówienia zostanie dokonany zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych lub w sposób zapewniający zachowanie zasady uczciwej konkurencji.

Wnioski z załącznikami dotyczące zadania polegającego na usunięciu wyrobów azbestowych należy składać w terminie do 24.02.2017 r. do godziny 12:00 w Urzędzie Gminy Piecki, ul. Zwycięstwa 34, 11-710, pokój nr 7 (sekretariat).

Formularz wniosku oraz niezbędne załączniki można pobrać w Urzędzie Gminy
w Pieckach – pokój numer 12 lub ze strony internetowej:

http://bip.warmia.mazury.pl/piecki_gmina_wiejska/ – zakładka Ochrona środowiska - USUWANIE AZBESTU 2017.

Jednostka koordynująca działanie – Gmina Piecki, w przypadku dużego zainteresowania mieszkańców chcących uzyskać dofinansowanie na usunięcie azbestu, bądź potencjalnym wysokim kosztem zgłoszonego zadania, zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosku, bądź wcześniejszego zamknięcia listy wnioskodawców.

UWAGI DO ZAŁĄCZNIKÓW:

- wniosek na realizację przedsięwzięcia (składany obligatoryjnie)

http://bip.piecki.com.pl/system/pobierz.php?plik=wniosek_na_demontaz_i_utylizacje_wyrobow_zawierajcych_azbest.doc&id=4146&stats=true

- załącznik nr 1 – oświadczenie (składany obligatoryjnie)

http://bip.piecki.com.pl/system/pobierz.php?plik=Zalacznik_nr_1.doc&id=4147&stats=true

- załącznik nr 2 – oświadczenie o odpowiedzialności karnej (składany obligatoryjnie),

http://bip.piecki.com.pl/system/pobierz.php?plik=Zalacznik_nr__2.doc&id=4148&stats=true

- załącznik nr 3 – oświadczenie składane gdy wnioskodawca zgłasza zamiar rozpoczęcia robót budowlanych do Starostwa Powiatowego (np. gdy chce zdemontować azbest z dachu),

http://bip.piecki.com.pl/system/pobierz.php?plik=Zalacznik_nr__3.doc&id=4149&stats=true

- załącznik nr 4 – oświadczenie – składane do 28/04/2017. Oświadczenie informuje o braku sprzeciwu Starostwa Powiatowego w Mrągowie do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.

http://bip.piecki.com.pl/system/pobierz.php?plik=Zalacznik_nr_4__28dodatkowy_29.doc&id=4150&stats=true

 

Zapraszamy na spotkanie informacyjne o możliwościach otrzymania grantu na realizację projektów na rzecz społeczności lokalnej / 20 grudnia 2016 r., godz. 9.30 – Starostwo Powiatowe w Mrągowie.

LGD „Mazurskie Morze” ogłosiła trzy nabory wniosków o powierzenie grantów ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Mazurskie Morze” na lata 2014-2020. Możliwe będzie uzyskanie dofinansowania do 20.000zł i do 100% kosztów kwalifikowalnych na działania w zakresach:

1.Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych poprzez realizację zadań:

przyczyniających się do nabycia przez mieszkańców wiedzy o środowisku i zwiększenia ich świadomości ekologicznej, takich jak np. szkolenia, warsztaty, pokazy, konkursy, doświadczenia, seminaria, wyprawy badawcze, itp.

2.Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych, poprzez realizację zadań:

w zakresie podejmowania wspólnych działań dla tworzenia, rozwoju i promocji atrakcji turystycznych i innych lokalnych produktów i usług w ramach partnerstw terytorialnych lub branżowych.

3.Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez realizację zadań:

w zakresie promowania zachowania i upowszechniania dziedzictwa lokalnego, np. poprzez tworzenie wiosek tematycznych, odtwarzanie ginących zawodów, organizację wydarzeń promocyjnych, edukacyjnych, sportowo-rekreacyjnych – regionalnych i lokalnych.

Na spotkaniu przekażemy informację o zasadach i warunkach ubiegania się o pozyskanie grantu. Zapraszamy też do zapoznania się z ogłoszeniami i naborze zamieszczonymi na stronie www.lgd.mazurskiemorze.pl.

Gmina Piecki kolejny raz korzysta ze wsparcia Wojewódzkiego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przedsięwzięcie polegające na usuwanięciu wyrobów zawierających azbest, realizowane było w okresie czerwiec-listopad 2016 r. W tym czasie usunięto niebezpieczny wyrób z 12 nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy. Łączna waga azbestu wyniosła niemal 27 Mg. Przedsięwzięcie realizował Zakład Gospodarki Komunalnej GRONEKO.

Lemański 2

1235    NFOŚ pelna nazwa

 

            W środę 12 października br. w Zespole Szkół w Pieckach odbyło się drugie spotkanie kobiet z gminnego projektu „Aktywne Razem”. Spotkanie rozpoczęło się prezentacją przygotowaną przez Panią Renatę Minkiewicz, która w ciekawy i bardzo ekspresyjny sposób przedstawiła zebranym Paniom historię i zalety fitness. Opowiedziała dlaczego aktywność fizyczna jest tak ważna w życiu każdej z nas oraz pokazała jakie proste ćwiczenia można wykonywać w pracy, w domu czy biurze.
           

             Drugim zaproszonym tego dnia gościem, w ramach projektu „Aktywne Razem”, była Pani Sylwia Wojciechowska - trener żywieniowy, która za pomocą analizatora składu ciała (urządzenie przypominające wagę) dokonała pomiaru 10. parametrów organizmu: m.in. wagi, ilości tłuszczu wewnętrznego i zewnętrznego, ilości wody w organizmie, poziomu składu mineralnego kości, czy wieku metabolicznego organizmu. Badaniu temu bezpłatnie poddały się wszystkie Panie, które tego dnia pojawiły się na spotkaniu. Następnie za pomocą prezentacji Pani Sylwia wyjaśniła jak interpretować otrzymane wyniki oraz odpowiedziała na pytania „z sali”. Omówiła szeroko tematykę zdrowych nawyków żywieniowych. Dzięki środowemu spotkaniu każda z Uczestniczek pogłębiła swoją wiedzę zarówno z zakresu aktywności fizycznej, jak i zadbania o swoje nawyki żywieniowe.             

              Bardzo cieszy nas fakt, że z każdym spotkaniem zwiększa się grono uczestniczących Pań w cyklu „Aktywne Razem”. Warto również podkreślić, że Panie poza ramowymi spotkaniami w ramach projektu organizują sobie wspólne wyjazdy np. do Kina Kobiet w Olsztynie, czy podczas treningów Nordik Woking.
Zatem już dziś zapraszamy wszystkie chętne Panie na kolejne nasze spotkanie, które będzie miało miejsce 9 listopada, w Zespole Szkół w Pieckach o godz. 16.00. W chwili obecnej możemy zdradzić, że wśród zaproszonych specjalistów będzie lekarz sportowy, który przybliży zgromadzonym Uczestniczkom formy aktywności, które można wykonywać przy różnych schorzeniach i indywidualnych predyspozycjach organizmu.

               Przypominamy jeszcze, że comiesięczne spotkania w ramach „Aktywnych Razem” są całkowicie bezpłatne i skierowane do wszystkich Pań z terenu Gminy Piecki, które chcą poprawić stan swojego zdrowia, a przy tym dobrze się bawić. W ramach projektu podczas comiesięcznych spotkań zapewniamy również kącik dla dzieci, tak by w spotkaniach mogły uczestniczyć również młode mamy.

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy.

PA120022

PA120025 PA120028

Fot. UG Piecki

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Turystyki Wiejskiej w ramach realizacji projektu „Dary lasu w promocji tradycji regionalnej” zorganizowało w dniu 28.08.2016 roku na gminnych dożynkach w Pieckach stoisko z kulinariami, które przygotowało z leśnych surowców. Wśród zaangażowanych osób grupy roboczej projektu były Panie: Teresa Brodowska, Serafina Wojciechowska, Celina Śliwińska, Krystyna Husar, Walentyna Kuczyńska, Anna Damięcka, Beata Brzuchalska, Bożena Pupek, Dorota Pęczek.
Na stoisku między innymi prezentowano : potrawy z grzybów ( pierogi, smalec z grzybami, babkę ziemniaczaną           z grzybami, grzyby suszone, grzyby w occie itp.), pierogi i ciasta z jagodami i malinami oraz potrawy z pigwy               i żurawiny.
Projekt dofinansowano z budżetu Gminy Piecki.

Informacje przygotowała: Dorota Pęczek

dożynki p. Dorota 003 dożynki p. Dorota 014

Fot. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Turystyki Wiejskiej

 

VIDEO RELACJE