Zachmurzenie małe

26°C

Piecki

Zachmurzenie małe

Wilgotność: 46%

Wiatr: 17.70 km/h

  • 20 Wrz 2018

    Zachmurzenie małe 26°C 13°C

  • 21 Wrz 2018

    Zachmurzenie małe 24°C 15°C

Czy podoba Ci się nowa strona?

Tak - 66.7%
Nie - 27.8%
Nie mam zdania - 5.6%

Głosów ogółem: 18
Głosowanie w tej sondzie zakończyło się w: wrzesień 30, 2014
151246
TodayToday540
YesterdayYesterday815
This_WeekThis_Week3068
This_MonthThis_Month13566
All_DaysAll_Days151246

Aktualności

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie  zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące programu „Czyste Powietrze”, które odbędzie się 27 września 2018 r. o godz. 18:00 w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji PEGAZ w Pieckach (ul. Zwycięstwa 6).

Program ten dedykowany jest osobom fizycznym, a dotacja nawet do 90% wartości zadania przeznaczona będzie na wymianę starych pieców oraz docieplenie budynków. Szkolenia dotyczące programu „Czyste Powietrze” odbędą się we wszystkich gminach w województwie warmińsko-mazurskim. W trakcie spotkania omówione zostaną założenia programu i możliwe do zrealizowania przedsięwzięcia oraz procedura składania wniosku i realizacji zadania.

Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału!

 

 

czystePowietrze1

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze (dalej: Program)
Cel Programu:
Poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzącej z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.
Przez jednorodzinny budynek mieszkalny, zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 poz.1332, z późn. zm.), należy rozumieć budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.
Przez budynek istniejący należy rozumieć budynek oddany do użytkowania.
Przez budynek nowo budowany należy rozumieć budynek, dla którego zostały uzyskane zgody na rozpoczęcie budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1202, z późn. zm.) i który nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.
Beneficjenci:
Beneficjentami są osoby fizyczne:
posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego,
o którym mowa w ust. 1 Programu. W przypadku gdy jednorodzinny budynek mieszkalny jest we współwłasności kilku osób dofinansowanie przysługuje współwłaścicielowi, pod warunkiem wyrażenia zgody przez pozostałych współwłaścicieli tego budynku.
które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. U. z 2018 r. poz.1202, z późn. zm.) i budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.
Terminy i sposób składania wniosków:
Wnioski należy składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, ul. Św. Barbary 9, 10-026 Olsztyn, w terminie od 19 września 2018 r. od godz. 8.00 do 30 czerwca 2027 r. do godz. 24.00.
Wniosek składa się w wersji elektronicznej poprzez:
aplikację internetową (tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie WFOŚiGW),
użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi własnoręcznemu,
użycie podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.
Aby złożyć wniosek w wersji elektronicznej w każdym z powyżej wymienionych przypadków, konieczne jest zarejestrowanie konta w Portal Beneficjenta na stronie WFOŚiGW.
Dopiero po zarejestrowaniu konta będzie możliwe pobranie elektronicznej wersji wniosku. Tak pobrany wniosek należy wypełnić i złożyć poprzez Portal Beneficjenta, ePUAP lub po podpisaniu kwalifikowanym podpisem wysłać na adres e-mail WFOŚiGW.
W przypadku, gdy wersja elektroniczna wniosku będzie wysyłana przy użyciu ePUAP lub podpisu kwalifikowanego, należy również pamiętać o załączeniu w postaci elektronicznej wszystkich wymaganych załączników do wniosku.
W przypadku, gdy wnioskodawca nie ma możliwości zastosowania podpisu profilem zaufanym ePUAP lub podpisu kwalifikowanego, przesyła poprzez Portal Beneficjenta WFOŚiGW wersję elektroniczną wniosku, drukuje wniosek i wysyła jego wersje papierową wraz z wymaganymi załącznikami drogą pocztową na adres WFOŚiGW. Pełna instrukcja składania wniosku przy użyciu Portalu Beneficjenta została udostępniona w Bazie Wiedzy portalu.
W przypadku gdy wnioskodawca nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną w sposób
o którym mowa w ust. 1 i 2, dopuszczalne jest złożenie wniosku wraz z załącznikami jedynie w formie papierowej (formularz do pobrania w siedzibie WFOŚiGW w Olsztynie).
Wniosek składa się w terminach wskazanych w ogłoszeniu o naborze. O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje:
dla wniosku składanego przy użyciu aplikacji internetowej – data jego wysłania na skrzynkę podawczą WFOŚiGW znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP),
dla wniosku w formie papierowej, w tym dla wniosku składanego przez aplikację internetową bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP:
termin wpływu wniosku do kancelarii WFOŚiGW – jeżeli wniosek o dofinansowanie został dostarczony osobiście albo za pośrednictwem kuriera, lub
data nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (w latach 2016-2025 funkcję operatora wyznaczonego w rozumieniu tej ustawy pełni Poczta Polska S.A.).
Sposób potwierdzenia terminu wpływu wniosku do WFOŚiGW:
wnioski w wersji elektronicznej – potwierdzenie z aplikacji internetowej na adres e-mail wnioskodawcy, lub UPO
wnioski w wersji papierowej – stempel kancelarii na pierwszej stronie wniosku o dofinansowanie lub potwierdzenie odbioru przesyłki.
Wnioski, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone.
Wniosek o dofinansowanie złożony do niewłaściwego WFOŚiGW zostanie zwrócony wnioskodawcy bez rozpatrzenia wraz z informacją o właściwym terytorialnie WFOŚiGW.
Wnioski o dofinansowanie rozpatrywane są zgodnie z Regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć.
Budżet naboru:
Budżet na realizację celu programu wynosi do 103 mld zł, w tym:
dla bezzwrotnych form dofinansowania (dotacje) – do 63,3 mld tys. zł.
dla zwrotnych form dofinansowania (pożyczki) – do 39,7 mld tys. zł.
Formy dofinansowania
Dofinansowanie będzie udzielane w formie:
Dotacji,
Pożyczki,
Dotacji i pożyczki.

Koszty mikroinstalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych mogą zostać dofinansowane w 100% wyłącznie w formie pożyczki w ramach pozostałych kosztów kwalifikowanych.
Intensywność dofinansowania jest określona na podstawie średniego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy. Kwota ta jest określona we wniosku o dofinansowanie; zmiana kwoty miesięcznego dochodu w trakcie oceny wniosku lub w trakcie realizacji przedsięwzięcia, nie wpływa na zmianę intensywności dofinansowania.
Warunki dofinansowania
Oprocentowanie zmienne pożyczki wynosi nie więcej niż WIBOR 3M + 70 pkt bazowych i nie mniej niż 2% rocznie.
Pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat; okres finansowania jest liczony od daty pierwszej planowanej wypłaty transzy pożyczki do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej.
Dotacja i pożyczka mogą być wypłacane zarówno po zrealizowaniu etapu, jak i całości przedsięwzięcia. Środki mogą być przekazane na rachunek bankowy wykonawcy, a jeżeli dowody księgowe zostały przez Beneficjenta opłacone – na jego rachunek bankowy.
Wnioskowanie o udzielenie dofinansowania w formie dotacji nie wymaga równoczesnego wnioskowania o udzielenie dofinansowania w formie pożyczki. Beneficjent może ubiegać się wyłącznie
o dofinansowanie w formie dotacji, wyłącznie o dofinansowanie w formie pożyczki lub dofinansowanie w formie dotacji i pożyczki.
Kwalifikowalność wydatków
Okres kwalifikowalności kosztów: od 01.01.2018 r. do 30.06.2029 r., z zastrzeżeniem że,
przedsięwzięcie nie zostało zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie,
okres realizacji przedsięwzięcia wynosi do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później, niż do 30.06.2029 r.,
przedsięwzięcie zostało rozpoczęte po 01.01.2018 r. i nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie .
Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia wynosi 7 tys. Zł.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, od których liczona jest wysokość dotacji wynosi 53 tys. Zł.
Szczegółowe limity jednostkowych kosztów kwalifikowanych dla poszczególnych zakresów prac w ramach przedsięwzięcia są podane w Programie priorytetowym w punkcie 9 „Maksymalne koszty jednostkowe”.
Wymagania dla dokumentacji, usług, urządzeń, instalacji oraz wyrobów budowlanych stanowiących koszty kwalifikowane są określone w załączniku nr 1 „Wymagania techniczne” do Programu priorytetowego.
Rodzaje kosztów kwalifikowanych wskazane są w punkcie 6 Programu priorytetowego.
Rodzaje przedsięwzięć
Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia mające na celu ograniczenie lub uniknięcie niskiej emisji związane z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii
w budynkach jednorodzinnych, w szczególności:
demontaż i wymiana źródeł ciepła na paliwo stałe starej generacji nie spełniających wymagań określonych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stałe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1690),
instalacja urządzeń i instalacji spełniających wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do Programu priorytetowego: kotły na paliwa stałe, węzły cieplne, systemy ogrzewania elektrycznego, kotły olejowe, kotły gazowe kondensacyjne, pompy ciepła powietrze, pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody, wraz z przyłączami,
zastosowanie odnawialnych źródeł energii: kolektory słoneczne, mikroinstalacje fotowoltaiczne spełniających wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do Programu priorytetowego, dofinansowanie wyłącznie w formie pożyczki,
wykonanie termomodernizacji budynków jednorodzinnych, w zakresie pozostałym niż określone od pkt a. do pkt c. (tj. m.in. docieplenie przegród zewnętrznych i wewnętrznych, wymiana
i montaż stolarki zewnętrznej, montaż i modernizacja instalacji wewnętrznych ogrzewania
i ciepłej wody użytkowej).
Zakres rzeczowy przedsięwzięć do dofinansowania w ramach Programu powinien być zgodny z zakresem i warunkami kosztów kwalifikowanych wymienionych w punkcie 6. Programu.
Informacja o koordynatorze Programu wraz z numerem telefonu
Koordynator programu: Pani Hanna Teodorowicz nr tel.: 89-5220237

SPOTKANIE INFORMACYJNE W PIECKACH ODBĘDZIE SIĘ 27. WRZEŚNIA O GODZ. 18.00 W GMINNYM OŚRODKU KULTURY SPORTU I REKREACJI "PEGAZ" W PIECKACH.

Szczegóły:

Link do strony ze szczegółami

W dniu 4.09.2018r. wszyscy uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu z policją. Wysłuchali prelekcji na temat bezpieczeństwa podczas poruszania się na drodze pieszo, rowerem i autobusem oraz podczas zabaw na podwórku. Nasi uczniowie co roku uczestniczą w tego typu zajęciach, by utrwalać właściwe zachowania na drodze. Policjant przypomniał wszystkim zebranym jak bezpiecznie podróżować samochodem. Przestrzegł przed jazdą na rowerze bez uprawnień i bez opieki osób dorosłych. Przypomniał jak ważne jest dobre oświetlenie i oznakowanie wszystkich uczestników na drodze. Uczniowie zobowiązali się do przestrzegania wszystkich zasad i przekazania ich innym uczestnikom ruchu drogowego, zwłaszcza rodzicom.
Z kolei najmłodsi uczniowie mieli praktyczną lekcję bezpieczeństwa, przygotowaną przez naszego policjanta dzielnicowego. Dzieci pod opieką funkcjonariusza i swoich wychowawców uczyły się prawidłowych zachowań na drodze jako piesi.
Koordynatorem projektu zajęć była Renata Minkiewicz. Wszystkie dzieci z klas 0-III otrzymały specjalne opaski odblaskowe ze światełkiem, by dzieci były bardziej widoczne na drodze podczas spacerów czy drogi do szkoły. Opaski zostały ufundowane przez PZU.

Renata Minkiewicz

IMG 20180904 WA0004

Fot. SP w Nawiadach

W tym roku 3 września odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2018/2019. Pani dyrektor Anna Maciejewska - Grzywna powitała gości, wszystkich uczniów, grono pedagogiczne, rodziców oraz pracowników szkoły. Szczególnie serdecznie powitano nowych uczniów, czyli uczniów klasy 0 i pierwszoklasistów oraz nowych nauczycieli.
Uczczono również rocznicę wybuchu II Wojny Światowej, oddając w ten sposób hołd poległym Polakom. W nowym roku szkolnym pani dyrektor życzyła uczniom sukcesów w nauce, rodzicom zadowolenia ze swoich pociech, a nauczycielom wytrwałości i sukcesów w pracy. Następnie uczniowie udali się do klas na spotkanie z wychowawcami.
W ten sposób rozpoczęto kolejny rok nauki w naszej szkole.

Przygotowała: Dorota Żbikowska

20180903 085231

20180903 085434 1

Fot. SP w Nawiadach

 

W piątek, 7 września 2018r. uczniowie naszej szkoły po raz kolejny aktywnie wzięli udział w obchodach Światowego Dnia Pierwszej Pomocy, który przypadł w tym roku na 8 września.
Wszyscy uczniowie uczestniczyli w zajęciach warsztatowych z wykwalifikowanymi ratownikami, których zaprosiła koordynatorka tych zajęć – Renata Minkiewicz.
Uczniowie podzieleni na kilka grup wiekowych ćwiczyli swoje umiejętności pod okiem fachowców: Izabeli Polonis, Tomasza Polonis, Kamila Kryspin            i Bogusławy Niedźwieckiej.
Od 16 lat w drugą sobotę września obchodzony jest Światowy Dzień Pierwszej Pomocy, ustanowiony z inicjatywy Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża. Jego celem jest budowanie świadomości, jak ważna jest umiejętność udzielenia pierwszej pomocy oraz promowanie akcji edukacyjnych.
Dzięki fantomom otrzymanym od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dzieci i młodzież naszej szkoły od wielu już lat uczestniczą w zajęciach nauki udzielania pierwszej pomocy. Na zajęcia co jakiś czas zapraszani są wykwalifikowani ratownicy. Im więcej praktyki – tym mniejszy stres w praktyce.

IMG 20180907 WA0008

IMG 20180907 WA0019

Fot. SP w Nawiadach

 

Bezpłatne szkolenie “Gotowi na RODO, czyli nowe przepisy o ochronie danych osobowych” dla organizacji pozarządowych z województwa warmińsko-mazurskiego, odbędzie się w poniedziałek 24 września w godz. 10:00-12:00, w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie, przy al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9 .

Zapraszamy!

Szczegóły w linku poniżej:

Gotowi na RODO - szkolenie w Olsztynie 

 

VIDEO RELACJE