Piecki

Czy podoba Ci się nowa strona?

Tak - 66.7%
Nie - 27.8%
Nie mam zdania - 5.6%

Głosów ogółem: 18
Głosowanie w tej sondzie zakończyło się w: wrzesień 30, 2014
Szkolne koło PCK

Szkolne koło PCK

CELE PROGRAMU Cele ogólne:• nabywanie nawyku dbałości o swoje zdrowie i bezpieczeństwo,• kształtowanie właściwych postaw i przyzwyczajeń higieniczno – zdrowotnych,• zapoznanie z przyczynami, przebiegiem, leczeniem oraz profilaktyką wybranych chorób,• propagowanie idei humanitaryzmu i zasad działania Polskiego Czerwonego Krzyża,• wyrabianie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie i zdrowie innych,• rozwijanie umiejętności współdziałania w...

Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Piecki na …

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacach  Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Piecki na lata 2016-2022, które prowadzone będą w okresie od dnia 23.09.2016 r. do dnia 14.10.2016 r. w formie: a) spotkania informacyjnego z mieszkańcami gminy umożliwiającego omówieniei ocenę Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Piecki na lata 2016-2022. Spotkanie odbędzie się w dniu...

Święto Chleba w Muzeum w Pieckach

Święto Chleba w Muzeum w Pieckach

Dnia 10 września 2016 roku w Muzeum Regionalnym im. Walentyny Dermackiej z Sapiehów w Pieckach odbyło się Święto chleba. Jest to impreza cykliczna, której pierwsza edycja odbyła się w 2012 roku i na stałe wpisała się w kalendarz imprez organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji „Pegaz” w Pieckach...

"Szkoła to jest taki karmnik (...)"

"Szkoła to jest taki karmnik (...)"

"Szkoła to jest taki karmnik, gdzie każdy ptak musi dzióbać, czy mu się to podoba, czy nie". (Edmund Niziurski)Nowy rok szkolny 2016/2017 rozpoczął się tradycyjnie o godzinie ósmej rano. O tej godzinie zadźwięczał dzwonek, ogłaszając uczniom, nauczycielom i rodzicom, że wakacje się skończyły, a rozpoczyna się nauka. Na rozpoczęcie roku...

Pożegnanie lata na harcerską nutę

Pożegnanie lata na harcerską nutę

27 sierpnia w stanicy harcerskiej w Bobrówku odbył się Piknik pod hasłem "Pożegnanie lata na harcerską nutę". Podsumowano też Wakacyjną Akcję Profilaktyczną PAW, która w GOPS w Pieckach prowadzona była od miesiąca czerwca. Impreza została objęta honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka. Więcej informacji oraz zdjęć:http://piecki.wm.pl/379409,Rzecznik-Praw-Dziecka-ponownie-odwiedzil-gmine-Piecki.html#axzz4IieAF2gShttp://brpd.gov.pl/aktualnosci/pozegnanie-lata-w-bobrowku Fot. GOPS Piecki

"Dary lasu ..." na gminnych dożynkach w Pieckach

"Dary lasu ..." na gminnych dożynkach w Pieckach

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Turystyki Wiejskiej w ramach realizacji projektu „Dary lasu w promocji tradycji regionalnej” zorganizowało w dniu 28.08.2016 roku na gminnych dożynkach w Pieckach stoisko z kulinariami, które przygotowało z leśnych surowców. Wśród zaangażowanych osób grupy roboczej projektu były Panie: Teresa Brodowska, Serafina Wojciechowska, Celina Śliwińska, Krystyna Husar...

Dofinansowanie przebudowy dróg w Pieckach i Krutyni

Dofinansowanie przebudowy dróg w Pieckach i Krutyni

                                                                                                    ...

Kultura Na Widoku

Kultura Na Widoku

To już trzecia edycja! 2 września 2016 roku po raz kolejny oddamy w Wasze ręce Kulturę Na Widoku. Jako Fundacja prowadząca działania edukacyjne w zakresie legalnych źródeł kultury, często słyszymy: "Oglądałbym filmy z legalnych źródeł, gdyby były dostępne i gdybym wiedział, gdzie ich szukać." Ale ten argument stracił już na...

Dary lasu w promocji tradycji regionalnych - dożynki 28.08.2016

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Turystyki Wiejskiej z siedzibą w Pieckach przygotowuje prezentacje potraw kulinarnych na stoisku wystawienniczym w dniu 28.08.2016 roku z okazji organizacji dożynek. Miejsce prezentacji stadion Piecki, rozpoczęcie imprezy dożynkowej godz. 14.Przygotowane produkty kulinarne dofinansowane są zarówno z budżetu gminy Piecki w ramach projektu pod nazwą ”Dary lasu...

„Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego…

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Olsztynie inicjuje system doradztwa w zakresie efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii. Zespół Doradców Energetycznych udziela nieodpłatne usługi w zakresie działania na rzecz rozwoju gospodarki niskoemisyjnej z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, skierowane do: sektora publicznego - w tym gmin, przedsiębiorstw i sektora...

PIERWSZY PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY DZIAŁKA NR EWID.128/20 o. BABIĘ…

PIERWSZY PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY DZIAŁKA W BABIĘTACH

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU W CZĘŚCI PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONE…

Na podstawie art. 58 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r, Kodeks Cywilny ( jednolity tekst Dz.U.z 2016 r. poz.380 z późn. zm) w związku z art. 38 ust.4  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.      o gospodarce nieruchomościami ( jedn. tekst Dz. U z 2015 r. poz. 1774...

Ogłoszenie o przetargu - nieruchomość niezabudowana (dz. nr 125/4 obręb Piecki)

Wójt Gminy Piecki OGŁASZA PIERWSZY PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY   na sprzedaż   - nieruchomości niezabudowanej , oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów numerem geodezyjnym 125/4 o powierzchni 0,0921 ha położonej w obrębie Piecki, księga wieczysta OL1M/00006758/1 . Nieruchomość jest bez zobowiązań i wolna od obciążeń na rzecz osób trzecich. Cena wywoławcza działki – 45.000,00 zł Zgodnie z art.43 ust.1 pkt...

Ogłoszenie o przetargu - nieruchomości gruntowe niezabudowane położone w obrębi…

WÓJT GMINY PIECKI O G Ł A S Z A   że w dniu 09.09.2016 r. w Urzędzie Gminy w Pieckach pokój nr 2 rozpocznie się pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie Babięta określonych następującymi numerami działek : 1. o godz.1000działka nr 128/4 o pow.0,1026 ha ;Księga Wieczysta...

Propozycje projektów rewitalizacyjnych na obszarze zdegradowanym

W związku z realizacją prac dotyczących opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji, prosimy o zgłaszanie propozycji projektów rewitalizacyjnych na obszarze zdegradowanym, poprzez wypełnienie załączonego formularza. Projekty rewitalizacyjne mogą być finansowane z różnych źródeł (środki prywatne, środki publiczne krajowe, środki unijne). Formularze można wysyłać na adres gmina@piecki.com.pl wpisując w temacie „Projekt rewitalizacji” lub złożyć w...

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru z…

W związku z podjętymi pracami nad opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji ogłaszamy konsultacje społeczne dotyczące wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Zgodnie z definicją zawartą w Ustawie o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku „Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania...

Z Mrągowa do Portu Lotniczego Szymany

Z Mrągowa do Portu Lotniczego Szymany

http://www.mazuryairtravel.pl/2284-2/

Wizyta Ministra Marka Michalaka Rzecznika Praw Dziecka w Gminie Piecki

Wizyta Ministra Marka Michalaka Rzecznika Praw Dziecka w Gminie Piecki

W dniu 30 czerwca Gminę Piecki odwiedził z roboczą wizytą Pan Minister Marek Michalak Rzecznikiem Praw Dziecka (wybrany przez Sejm RP w lipcu 2008 r.), pełniący również funkcję Kanclerza Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu, a w latach 2011–2012 przewodniczącego Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka ENOC z siedzibą w Strasburgu. W Urzędzie...

Gminny Program Budowy Mieszkań Komunalnych  „Dla systematycznych”

Gminny Program Budowy Mieszkań Komunalnych „Dla systematycznych”

Gmina Piecki zamierza opracować Gminny Program Budowy Mieszkań Komunalnych „Dla systematycznych” w ramach którego będzie realizowana budowa budynku wielorodzinnego. Lokale przeznaczone będą dla osób / rodzin posiadających centrum interesów osobistych lub gospodarczych (centrum życiowe) na terenie Gminy Piecki, nie posiadających własnego mieszkania lub tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego jak również dla...

Infrastruktura drogowa a bezpieczeństwo - konkurs fotograficzny

Celem konkursu "Infrastruktura drogowa a bezpieczeństwo" jest promocja bezpieczeństwa w ruchu drogowym na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. Organizatorami konkursu są: Województwo Warmińsko-Mazurskie – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy oraz Instytut Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Prace konkursowe przyjmowane będą do 15.08.2016 roku. Tematyką prac konkursowych jest infrastruktura drogowa i jej...

  • 1
  • 2
  • 3
Poprzedni Następny